Potrebna dokumentacija za rad u hrvatskoj na moru

U uvjetima manjka kvalificirane radne snage u brojnim sektorima, pitanje kako zaposliti stranog radnika postaje iznimno važno. Kako bismo na nj mogli odgovoriti, moramo najprije definirati pojam stranca.

Strancem se smatra svaka osoba koja nije hrvatski državljanin (nema hrvatsko državljanstvo). Uvjeti za boravak i rad državljana treće zemlje u RH uređeni su odredbama Zakona o strancima. U nastavku saznajte kako zaposliti stranog radnika ovisno različitim okolnostima te koja vam je dokumentacija potrebna.

Pod kojim uvjetima radnik koji nije državljanin članice EU može raditi za poslodavca iz Hrvatske?

Radnika koji nije državljanin članice Europske unije (radnici iz trećih zemalja) može raditi za hrvatskog poslodavca na temelju jednog od navedenog uvjeta:
1. dozvole za boravak i rad;
2. potvrde o prijavi rada (do 90 ili 30 dana u jednoj kalendarskoj godini);
3. bez potvrde za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada (u posebnim slučajevima definiranim Zakonom o strancima).

Na kojim poslovima i kod kojih poslodavaca može raditi državljanin treće zemlje zaposlen u RH?

Državljanin treće zemlje može u RH raditi samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada. Uz to, može raditi samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Kako zaposliti stranog radnika dok čeka dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada?

Ne možete ga zaposliti. Poslodavac u Hrvatskoj može stranca (državljanina treće zemlje) zaposliti samo ako je pribavio dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada. Osim toga, može ga zaposliti samo na onim poslovima za koje je izdana dozvola za rad ili potvrda o prijavi boravka.

Kako se provodi test tržišta rada i zašto je on bitan za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Umjesto kvotnog sustava, od 1. siječnja 2021. uveden je test tržišta rada. To znači da poslodavac koji želi zaposliti stranog radnika, prije nego zatraži dozvolu za boravak i rad, mora provjeriti ima li mogućnost zaposliti radnika s tržišta rada Republike Hrvatske.

Test tržišta rada traje najduže 15 dana. U tom razdoblju, Hrvatski zavod za zapošljavanje mora istražiti ima li u evidenciji nezaposlenih osoba koji udovoljavaju traženim uvjetima te ih uputiti poslodavcu.

Radno mjesto na kojemu poslodavac želi zaposliti državljanina treće zemlje prvo će se pokušati popuniti osobama na nacionalnom tržištu rada (domaćom
radnom snagom). Zato poslodavac u zahtjevu za provedbu testa tržišta rada mora točno odrediti koje uvjete radnik treba ispunjavati. Konkretno: koja je zahtijevana obrazovna kvalifikacija, radno iskustvo, posebna stručna znanja i vještine za određeno radno mjesto i slično.

Ako se uvidom u evidenciju nezaposlenih osoba utvrdi da postoje osobe na nacionalnom tržištu rada koje ispunjavaju uvjete koje je poslodavac naveo u
zahtjevu za provedbu testa tržišta rada, HZZ će te osobe uputiti poslodavcu.

Poslodavac je u obvezi za svakog upućenog radnika dostaviti povratnu informaciju o ishodu upućivanja.

Ako test tržišta rada pokaže da u evidenciji nezaposlenih osoba nema raspoloživih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje ili se oni ne mogu ispuniti migracijama nezaposlenih osoba u zemlji (pozitivna obavijest HZZ-a), poslodavac može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. To je potrebno učiniti u roku od 90 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatu testa tržišta rada.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi se elektroničkim putem na mrežnoj stranici HZZ-a.

Što je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Zahtjevu za izdavanje dozvole treba priložiti:
1. ugovor o radu državljana treće zemlje;
2. dokaz da državljanin treće zemlje ispunjava zahtjeve poslodavca koje je zatražio u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac;
3. rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije (samo ako je riječ o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju);
4. presliku valjane putne isprave;
5. dokaz o nekažnjavanju za državljanina treće zemlje, ako je riječ o prvom privremenom boravku državljanina treće zemlje u RH.

Koje dokaze o ispunjavanju uvjeta iz testa tržišta rada treba dostaviti?

Dostavljaju se svjedodžbe, diplome, uvjerenja o osposobljenosti ili potvrda o radnom iskustvu (izvodi iz službenih evidencija, preporuke i izjave bivših poslodavaca i slično). Oni trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik ako izvornik nije na hrvatskom/srodnom jeziku i latiničnom pismu. Kao dokaz o radnom iskustvu iznimno se može priznati i izjava poslodavca o osposobljenosti radnika za obavljanje poslova određenoga radnog mjesta (u slobodnoj formi), ako nije riječ reguliranoj profesiji i ako poslodavac u testu tržišta rada nije zatražio određenu obrazovnu kvalifikaciju. Bitno je da se dostave dokazi da državljanin treće zemlje ispunjava sve uvjete koje je poslodavac zatražio u testu tržišta rada (obrazovna kvalifikacija, radno iskustvo i sl.).

Rješenje o priznanju inozemne stručne kvalifikacije nije potrebno u svim slučajevima i za sva radna mjesta. Potrebno je samo ako će državljanin treće zemlje u RH obavljati neku od reguliranih profesija.

Koje uvjete poslodavac mora zadovoljiti kako bi mogao dobiti pozitivnu mišljenje HZZ-a?

Zavod će dati pozitivno mišljenje ukoliko je utvrđeno da poslodavac:

– obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj;

– ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja vezanih uz porez na dohodak i doprinose za obavezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije;

– u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske, a ukoliko je riječ o sezonskim obrtima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni;

– nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Kako se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uvjeta poslodavca?

Dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta područna služba odnosno ured HZZ-a pribavlja po službenoj dužnosti ili od poslodavca.

Kao dokaz o podmirenim obvezama po osnovi javnih davanja dostavlja se Potvrda o stanju duga. Njeno izdavanje i dostava u obliku elektroničkog zapisa omogućeno je putem sustava ePorezna.

Potvrdu da poslodavac nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave na zahtjev nadležnih tijela. Dakle, ovu potvrdu pribavlja HZZ.

Treba naglasiti da područna služba odnosno ured HZZ-a neće izdati pozitivno mišljenje ako je broj zaposlenih radnika državljana RH odnosno države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca manji od 1/4 ukupno zaposlenih. Preporučujemo da ovaj broj izračunate unaprijed.

O zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju pozitivnog mišljenja HZZ-a policijska uprava odnosno postaja ima obvezu odlučiti u roku od petnaest dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Je li moguće za određena zanimanja zatražiti dozvolu za boravak i rad bez mišljenja HZZ-a?

Upravno vijeće HZZ-a je u skladu s Zakonom o strancima donijelo Odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije obvezan zatražiti provođenje testa tržišta rada. Za zanimanja koja su deficitarna nije potrebno provoditi test tržišta rada. Ipak,  i dalje je potrebno pozitivno mišljenje HZZ-a o zapošljavanju državljanina treće zemlje. Zato moraju biti ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti za izdavanje pozitivnog mišljenja HZZ-a.

Kako se provodi postupak odobravanja dozvole za boravak i rad bez mišljenja HZZ-a?

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad se podnosi elektroničkim putem na internetskoj stranici HZZ-a.

Zahtjevu se prilaže ugovor o radu državljanina treće zemlje, preslika valjane putne isprave i dokaz o nekažnjavanju za državljanina treće zemlje, ako je riječ o prvom privremenom boravku državljanina treće zemlje u RH.

Za razliku od zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad koji se podnosi nakon provedenog testa tržišta rada, u ovom slučaju poslodavac ne mora podnijeti dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje.

Nužno je da radno mjesto i opis poslova iz podnesenog ugovora o radu bude jedno od zanimanja navedeno u Odluci.

Primjerice, u ugovoru o radu treba navesti da je radno mjesto zidar ili da će državljanin treće zemlje obavljati poslove zidara.

Ako je riječ o reguliranoj profesiji, uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad treba dostaviti i priznavanje inozemne kvalifikacije.

Tko odlučuje od zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Nakon što je HZZ izdao pozitivno mišljenje o zapošljavanju državljanina treće zemlje i ako su ispunjeni svi uvjeti, poslodavac za radnika može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. 

O zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad rješenjem odlučuje MUP putem nadležne policijske uprave. Odnosno, preko postaje prema mjestu boravišta/namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Zahtjev se podnosi policijskoj postaji putem elektroničke pošte, prema mjestu namjeravanog boravka, na obrascu 9a.

Nadležna policijska uprava odnosno postaja mora donijeti odluku u roku od 15 od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Tko može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Zahtjev može podnijeti poslodavac koji će se koristiti radom državljanina treće zemlje. Poslodavac podnosi HZZ-u zahtjev za provođenje testa tržišta rada i određuje uvjete koje potencijalni radnik mora ispunjavati. Ti uvjeti se tiču obrazovne kvalifikacije, radnog iskustva, posebnih stručnih znanja i vještina i slično.

Nakon pozitivnog mišljenja HZZ-a, poslodavac šalje zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad policijskoj postaji putem elektroničke pošte. On se šalje sukladno mjestu namjeravanog boravka na obrascu 9a.

Na koji se rok izdaje dozvola za boravak i rad?

Kad razmatrate kako zaposliti stranog radnika, imajte u vidu namjeravano trajanje posla. Naime, dozvola za boravak i rad izdaje se na vrijeme koje je potrebno za obavljanje posla (na koje je sklopljen ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor). Ono može trajati do maksimalno godine dana.

Koje su dodatne bitne napomene potrebno naznačiti u ugovoru o radu prilikom zapošljavanja stranaca?

Državljanin treće zemlje može započeti s radom tek nakon što mu je odobrena dozvola za boravak i rad. Zato u ugovor o radu treba uključiti odredbu u skladu s kojom se stupanje na snagu ugovora o radu odgađa do dobivanja dozvole. Odnosno, de facto se potpisuje predugovor o radu.

Kad policijska uprava odnosno postaja može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Policijska uprava odnosno postaja može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad kada:
1. poslodavac ne ispunjava obveze u odnosu na socijalnu sigurnost, prava radnika, uvjete rada i zapošljavanja te porezne obveze odnosno kolektivni ugovor koji ga obvezuje;
2. je poslodavac u postupku stečaja, bio u postupku stečaja ili ne obavlja gospodarsku aktivnost;
3. državljanin treće zemlje krši odredbe Zakona o strancima koje se odnose na ulazak, boravak i rad;
4. državljanin treće zemlje ili poslodavac nije podmirio izrečenu novčanu kaznu;
5. je poslodavac sankcioniran zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja;
6. je glavna svrha osnivanja ili djelovanja poslodavca olakšavanje ulaska i zapošljavanja državljana trećih zemalja.

Kad razmatrate kako zaposliti stranog radnika, ove kriterije je dobro proučiti i provjeriti prije ulaska u čitav proces i s njim povezanih troškova.

Može li strani radnik raditi na poslovima ili za poslodavca za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad?

Radnik iz trećih zemalja smije raditi samo za poslodavca i na poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad.

Kada i gdje je potrebno poslati zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad?

Zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad podnosi se policijskoj upravi ili postaji prema jednom od tri kriterija. To može biti mjesto boravišta, sjedište poslodavca ili mjesto rada. Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije 60 dana prije isteka roka važeće dozvole za boravak i rad.

Kad prestaje važiti dozvola za boravak i rad stranaca?

Dozvola za boravak i rad državljaninu treće zemlje u skladu s odredbom Zakona o strancima prestaje važiti ako:
– prestanu postojati uvjeti za odobrenje privremenog boravka (svrha boravka, valjana putna isprava, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje);
– državljanin treće zemlje ima zabranu ulaska i boravka u RH;
– državljanin treće zemlje u roku od 30 dana nakon odobrenja privremenog boravka nije prijavio boravište policijskoj upravi ili postaji;
– državljanin treće zemlje iselio se iz RH ili neprekidno boravi u inozemstvu dulje od 30 dana;
– državljanin treće zemlje boravi u RH suprotno svrsi radi koje mu je odobren privremeni boravak.

Kako zaposliti stranog radnika koji nezakonito boravi i radi u Republici Hrvatskoj?

Ukratko, nikako. Poslodavac fizička osoba kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za svakog stranca (državljanina treće zemlje) s kojim zasnuje radni odnos ako državljanin treće zemlje nema dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada.

Poslodavac pravna osoba kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna za svakog državljanina treće zemlje s kojim zasnuje radni odnos ili se koristi njegovim radom. Zato je dobro prvo provjeriti status stranog radnika u RH prije stupanja u radni odnos.

Koje su propisane kazne ako poslodavac zaposli stranog radnika na poslovima za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada?

Ako poslodavac fizička osoba zaposli stranca državljanin treće zemlje koji radi na poslovima za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad odnosno potvrda o prijavi rada kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za svakog državljanina treće zemlje kojeg nezakonito zapošljava.

Kad je poslodavac pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom od 70.000,00 do 150.000,00 kuna